REHAU používa cookies na webovej stránke, aby okrem iného zlepšila funkčnosť pre svojich užívateľov (napríklad pri účtoch alebo uložených nastaveniach). Ak ďalej používate túto stránku, súhlasíte s tým, že smieme používať tieto cookies vo vašom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v našej Smernici o ochrane osobných údajov.

Informácie o ochrane údajov

Teší nás, že využívate služby REHAU@HOME. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Bezpečnosť vašich osobných údajov, ako sú meno, adresa, telefónne číslo alebo mail je pre nás dôležitou prioritou, ktorú zohľadňujeme pri našich obchodných procesoch. Naše webové služby prevádzkujeme v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a dátovej bezpečnosti. V ďalšom texte sa dozviete, ktoré informácie zhromažďujeme a ako s nimi nakladáme.

Zodpovedné miesta

  1. REHAU AG + Co. homesupport.AT@rehau.com

Účel spracovania a právny základ

Bez vášho vedomia nezhromažďujeme žiadne osobné údaje. Na užívanie našej ponuky „REHAU@HOME“ je potrebné, aby ste nám poskytli príslušné osobné údaje. V rámci získavania údajov vám oznámime, ktoré údaje sú nevyhnutne potrebné na spracovanie vašej žiadosti či vykonávanie zmluvy.

Tieto osobné údaje používame, aby sme zodpovedali na vaše otázky či spracovali vašu objednávku. Na účely tohto spracovania môže byť v niektorých prípadoch tiež potrebné, aby sme vaše údaje poskytli tretím osobám.

Na starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi aj na optimalizáciu platformy môže byť ďalej potrebné,

  • aby sme uložili vaše osobné údaje s cieľom zaslať oznámenia o servise alebo o technickej podpore, ako sú aktualizácie a bezpečnostné varovania.
  • aby sme (alebo tretia osoba na náš príkaz) použili tieto údaje s cieľom informovať vás o podobných ponukách a/alebo službách alebo zorganizovať on-line ankety o nárokovaných výkonoch, prostredníctvom ktorých by sme mohli lepšie plniť vaše požiadavky.
  • aby sme uložili vaše osobné údaje, spracovali ich a oznámili ich, napr. podniku zo skupiny REHAU alebo inému inštalatérovi z REHAU@HOME s cieľom lepšie plniť vaše želania alebo zlepšiť naše produkty a služby.
  • aby sme vaše osobné údaje využili na analytické účely. Toto neslúži iba na zlepšenie nášho servisu a optimalizáciu užívateľských skúseností, ale môže sa to využiť aj na testovanie, na odstránenie problémov a na zlepšenie funkčnosti a kvality našej platformy. Tu je naším cieľom optimalizácia našej on-line platformy a zameranie sa na vaše potreby a takto vytvorenie našej platformy, ktorá bude užívateľsky ešte jednoduchšia a osloví užívateľov.

Toto používanie môžete kedykoľvek odvolať z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej mimoriadnej situácie.

Teší nás, ak nám okrem iného udelíte súhlas na použitie svojich údajov na všeobecné reklamné účely.

V tomto prípade získate možnosť dostávať zaujímavé informácie, vrátane informácií o kampaniach a službách REHAU alebo o inštalatéroch, ktorí sú členmi platformy REHAU@HOME, o celom sortimente produktov a takisto o ponukách/službách, v prípade špeciálnych akcií aj mailom od spoločnosti REHAU, prípadne od integrovaných inštalatérov.

Okrem toho sa môžete zúčastniť na súťažiach, získaní cien, na všeobecných anketách alebo na iných dopyt podporujúcich opatreniach či na podujatiach, ktoré sponzorňuje alebo organizuje spoločnosť REHAU alebo inštalatéri integrovaní v REHAU@HOME. Vašu mailovú adresu opäť použijeme pri vedení programov ďalších odporúčaní a na udelenie prípadných vernostných prémií.

Ani v tomto prípade vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám ani ich inak nevyužívame v rámci marketingu.

Tento súhlas na používanie vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať. Spracovanie údajov zostáva právoplatné do okamihu odvolania.

Trvanie uloženia

Vaše osobné údaje ukladáme iba tak dlho, ako je to potrebné na príslušné účely, pre ktoré ich získavame, príp. pokiaľ sa uloženie vyžaduje zákonom alebo v rámci úradných predpisov. Vymažeme, prípadne zablokujeme vaše údaje, ak nie sú viac potrebné.

Ďalej v prípade odvolania vášho súhlasu aj pri oprávnenom odvolaní voči spracovaniu vaše údaje bezodkladne vymažeme, prípadne ich zablokujeme.

Automaticky zhromažďované informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi

Ak využívate REHAU@HOME, informácie, ktoré nie sú priradené k určitej osobe (napr. použitý internetový prehliadač a operačný systém; názov domény webovej stránky, z ktorej vychádzali; počet návštev, priemerný čas zotrvania, otvorené stránky), sa príležitostne zbierajú automaticky (teda nie cez zadanie používateľov). Tieto informácie sa získavajú od REHAU AG + Co, Rheniumbaus, 95111 Rehau (ďalej: „REHAU“) aj od [prípadná firma]. REHAU poskytuje technickú platformu pre prevádzku REHAU@HOME. REHAU aj [prípadná firma] používajú tieto informácie, aby preskúmali atraktivitu REHAU@HOME a zlepšili jej obsah. Ak používate REHAU@HOME, môže sa stať, že informácie sa vo forme „cookies“ uložia vo vašom počítači a budú pri vašej ďalšej návšteve automaticky opätovne rozpoznané. Cookies napríklad dovoľujú neskoršie pokračovanie v už začatej konfigurácii. Ak vo všeobecnosti odmietate použitie cookies, máte možnosť nastaviť svoj internetový prehliadač tak, že vymaže cookies z pevného disku vášho počítača, zablokuje všetky cookies alebo vás bude varovať pred uložením cookies.

Cookies

V prípade cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa väčšinou prenesú z webovej stránky do počítača. Cookies pritom plnia rozmanité úlohy. Nikdy však nepredstavujú riziko, pretože im chýba akákoľvek „aktívna“ schopnosť. Nemôžu teda spôsobiť žiadne škodlivé aplikácie. Takmer výlučne obsahujú informácie, ktoré sú potrebné pre pohodlné užívanie internetu.

Použitie cookies

Session Cookies

Cookies sú čisto technické cookies, ktoré sú potrebné pre bezchybné fungovanie REHAU@HOME.

Tracking Cookies

Prostredníctvom Tracking Cookies sa – samozrejme, úplne anonymne – pri návšteve REHAU@HOME vyhodnocuje správanie užívateľov. REHAU aj [prípadná firma] takto získajú všetky hodnotné informácie o používaní REHAU@HOME, čo umožňuje spoločnosti REHAU aj [prípadnej firme] lepšie zameranie na záujmy návštevníčok a návštevníkov.

Komerčné cookies

K našim vlastným Cookies používame doplnkovo „Thirdparty Cookies“ na zobrazenie súkromnej reklamy na našich a iných webových stránkach. Tento proces sa nazýva „Retargeting“. Zakladá sa na vašej aktivite na našej webovej stránke, napríklad pri konfigurácii okna.

Webové analytické služby

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenesú na server Google do USA a tam sa uložia. V prípade aktivovania anonymizácie IP na tejto webovej stránke Google vašu IP adresu najskôr skráti, čo je možné v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zazmluvnených štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google do USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Na príkaz prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil vaše používanie webovej stránky, aby zostavil správy o aktivitách na webovej stránke a aby poskytol ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu pre prevádzkovateľov webových stránok. IP adresa prenesená v rámci Google Analytics z vášho prehliadača sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia softvéru vášho prehliadača; chceme vás však upozorniť na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípadne úplne používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov na Google vytvorených pomocou cookies a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tým, že si stiahnete a nainštalujete plug-in prehliadač dostupný na odkaze ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Môžete zabrániť zaznamenávaniu Google Analytics tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastavia sa Opt-Out Cookies, ktoré zabránia budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: deaktivujú Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://www.google.de/intl/de/policies/ . Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke boli Google Analytics rozšírené o kód „gat._anonymizeIp();“, aby sa zabezpečilo anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. IP masking).

Dátová bezpečnosť

Máme k dispozícii technické a organizačné bezpečnostné procesy s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov a ochrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a/alebo pred neúmyselnou stratou, zmenou, zverejnením alebo sprístupnením.

Vaše práva

Sami máte možnosť skontrolovať dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov.

Na tento účel vám prináležia tieto práva:

  • právo na informácie
  • právo na informácie a odvolanie súhlasu,
  • právo na opravu, vymazanie a obmedzenie,
  • právo na prevoditeľnosť údajov.

Ak máte otázky o týchto právach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na uvedené zodpovedné miesta, ktoré sú vám k dispozícii aj v prípade vyžiadania si informácií, podávania podnetov alebo sťažností. Okrem toho máte právo kedykoľvek sa obrátiť na príslušný dozorný úrad.
podnetov alebo sťažností. Okrem toho máte právo kedykoľvek sa obrátiť na príslušný dozorný úrad.

Na požiadanie vám oznámime obratom písomnou formou v súlade s platným právom, či a ktoré osobné údaje o vás sú u nás uložené. Ak by mali byť napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť uložené chybné údaje, na vaše požiadanie ich vzápätí opravíme.